Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Členská schůze ZO Malina

27.03.2019 23:16

členům ZO Malina : Pozvánka na Členskou schůzi ZO ČZS Malina

 

 

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na úterý 9. dubna 2019 v 18:00 hodin.

Prezence od 17:30.

 

Místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně

 

 

Program jednání:

 

1. Zahájení, přivítání členů

2. Schválení programu

3. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů

4. Zpráva o činnosti ZO – rok 2018

5. Shrnutí činnosti ZO za uplynulé volební období

6. Zpráva kontrolní komise

7. Zpráva o užívání vodoměrů, pouštění vody a spotřebě vody

8. Zpráva o vykonaných brigádách

9. Volba členů kontrolní komise – počet: 3

10. Volba členů výboru ZO: předseda, tajemník + dva další členové výboru

11. Zvýšení nájemného

12. Návrhy na zlepšení chodu kolonie

13. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu

14. Závěr

 

 

Účast všech členů ZO Malina nutná.

 

Nemůže-li se člen ZO z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu.

 

Za tímto účelem použije výhradně plnou moc vytvořenou výborem ZO.

 

Vezměte si s sebou prosím občanský průkaz.

 

Jakékoli platby budou přijímány paní účetní Košařovou do začátku schůze.

A to pouze od členů, kteří jsou bez možnosti bankovní platby.

 

Je preferována platba na účet ZO Malina – číslo účtu je uvedeno ve Vaší pachtovní smlouvě.