Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Obsah:

 • Úvod (uvedení do kontextu, text převzat ze stránek ČZS)
 • OSADNÍ ŘÁD ZO ČZS Brno MALINA
 • Stanovy ČZS (klikněte si)
 

Úvod

Účelem osadních řádů je upravit režim soužití ve společenství zahrádek soustředěných zpravidla v jednom nebo více místech v působnosti příslušné základní organizace ČZS.
Osadní řády nemohou v žádném případě konkurovat obecně platným právním předpisům, ani vnitřním normativním aktům vyšší právní síly. Znamená to, že osadním řádům nepřísluší stanovit práva a povinnosti, které jsou obsaženy v zákonech a podzákonných obecně závazných normách, např. v občanském zákoníku, který v příslušných ustanoveních upravuje tzv. sousedské vztahy, nebo také v přestupkovém zákoně, který např. vymezuje pojem přestupků proti občanskému soužití a stanoví pro ně i příslušné sankce.

Stejně tak nepřísluší osadním řádům upravovat práva a povinnosti členů ČZS, které jsou vymezeny ve Stanovách ČZS. Jde o to, že není v působnosti základní organizace stanovit v obecné rovině takové závazky, které náleží stanovit vyšším orgánům svazu jako je např. povinnost platit členské příspěvky, účastnit se členských schůzí, chránit majetek svazu, prostě povinnosti a práva obsažená v § 4 stanov, která jsou předpokladem členství v ČZS.
Na druhé straně však základní organizace, do jejíž působnosti příslušná osada přísluší, je jako jediná oprávněna stanovit dle místních podmínek, jak konkrétně mají být práva a povinnosti v zahrádkové osadě realizována, aby byl zajištěn žádoucí stav v osadě, aby byla respektována práva všech osadníků, aby mohla být v plném rozsahu zajištěna zahrádkářská činnost a dobré soužití všech členů osady. V tomto smyslu je rozhodnutí členské schůze základní organizace, která osadní řád schvaluje, v její výlučné působnosti a pokud neodporuje rozhodnutím či vnitrosvazovým normám vyšších orgánů nebo obecně platným předpisům, nemohou je ani vyšší orgány svazu měnit nebo rušit.
Přitom je však osadní řád, pokud je řádně projednán a schválen členskou schůzí a jsou s ním všichni členové seznámeni, vnitrosvazovou normou s působností omezenou na danou základní organizaci, která je závazná pro všechny členy této organizace. Jeho porušení je pak nejen nerespektováním rozhodnutí orgánu ZO, ale porušením Stanov ČZS, které mj. ukládají členům ČZS v § 4 odst. 2 plnit rozhodnutí orgánů svazu. Pokud by docházelo k hrubému a opakovanému porušení zásad soužití v organizaci, které jsou osadním řádem upraveny, pak by mohlo přicházet v úvahu i vyloučení z ČZS ve smyslu § 3 Stanov ČZS.

Závaznost osadního řádu pro všechny členy ČZS v příslušné základní organizaci je zřejmá. V důsledku různosti vlastnických práv k pozemkům v zahrádkových osadách však často vzniká situace, že zahrádky v těchto osadách užívají i ti vlastníci, kteří nejsou členy ČZS. I tyto zahrádkáře, resp. vlastníky zahrádek lze k dodržování zásad upravených osadním řádu zavázat, a to zejména prostřednictvím smlouvy o správě, údržbě a provozu společných zařízení základní organizace, jejíž vzor je publikován např. na webových stránkách ČZS. Chce-li takový občan společná zařízení, která jsou ve vlastnictví ZO užívat, pak by měl být povinen dodržovat i režim, který je se společnými zařízeními (např. rozvod vody a energií, ukládání odpadů, užívání místních a účelových komunikací a společných prostor) spojen. Pokud k tomu není ochota, pak s ním základní organizace uvedenou smlouvu uzavřít nemusí a užívání zahrádky pak bude stěží možné. V krajních případech je pak možné i vyžadovat plnění povinností, které ve vzájemných sousedských vztazích ukládá pro všechny vlastníky v § 127 starý občanský zákoník (příslušný paragraf v novém zákoníku bude doplněn). Dodržování těchto povinností, které lze obecně charakterizovat jako závazek zdržet se všeho, čím by vlastník nad míru obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, je i správně, v krajních případech i soudně vymahatelné.

Tolik k účelu, působnosti, charakteru a závaznosti osadních řádů. Pokud jde o jejich obsah, ten vyplývá z jejich účelu. Jak již bylo uvedeno, výlučná působnost při jejich tvorbě náleží orgánům základní organizace. Protože se však ukázalo účelné stanovit alespoň určitý řád jejich tvorby, doporučuje vrcholový orgán svazu postupovat podle zásad uvedených v tomto Vzorovém organizačním řádu.

 
 

OSADNÍ ŘÁD Základní organizace Českého zahrádkářského svazu MALINA

 

(dále jen ZO nebo ZO MALINA)

Název subjektu: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Malina

Identifikační číslo: 60557761 

Spisová značka: 

L 44488/RD2/MSPH vedená ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze.

Evidenční číslo: 602026

Den zápisu: 23. září 2016

Adresa oficiálního sídla: ÚS ČZS, Křenová 224/67, 602 00 Brno

Korespondenční adresa: Kobližná 18, 602 00 Brno

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Zahrádková osada ZO MALINA (dále také osada) se nachází na pozemcích parcelních čísel 660 až 668 katastrálního území Veveří o výměře 15 114 m2. Vlastníkem pozemků je Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno.

 2. Pozemky uvedené v čl. I. odst. 1 má v nájmu ZO Malina a to na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti OS/2005/1 a jejich dodatků.

 3. Členem ZO MALINA (dále též „uživatel“) se stává zájemce o zahrádku, který uzavřel Pachtovní smlouvu se ZO (Dále jen „pachtovní smlouva“). Součástí této smlouvy je osadní řád. Zájemci lze propachtovat pouze jednu zahrádku.

 4. Členové ZO Malina jsou oprávněni, na základě pachtovní smlouvy užívat a požívat jim propachtované pozemky a na základě podnájemní smlouvy užívat jim pronajaté pozemky k individuálnímu zahrádkaření a přímo souvisejícím rekreačním aktivitám.

 5. Smlouva o podnájmu a smlouva o pachtu se uzavírá na dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby výbor zhodnotí činnost člena, zejména dodržování Osadního řádu a péči o propachtované, případně pronajaté nemovitosti a rozhodne o prodloužení smlouvy na další jeden rok. Poté, po dalším zhodnocení činnosti člena rozhodne výbor o prodloužení smlouvy na dobu neurčitou.

 6. K užívání členů ZO MALINA slouží společná zařízení, tj. zejména oplocení pozemku, vodovod včetně podružných vodoměrů, komunikace, spolková bouda s WC, ohniště, nástěnky a zahradní nářadí a náčiní.

 

II. Správa osady, společných zařízení a činnost výboru

 1. Správu osady vykonává výbor ZO složený nejméně ze tří členů.

 2. Členy výboru volí členská schůze.

 3. Výbor zejména:

  1. zajišťuje běžný provoz ZO,

  2. spravuje finanční prostředky ZO,

  3. spravuje společná zařízení,

  4. rozhoduje o způsobu odstranění nebo zamezení vzniku újmy, a to v případě, že výše prostředků vynaložených za tímto účelem nepřesáhne 20 000 Kč,

  5. organizuje účast na pracích v rámci údržby společných zařízení,

  6. dohlíží na dodržování Osadního řádu,

  7. zajišťuje informovanost členů ZO o činnosti ZO formou členských schůzí, osobně, oznámením na vývěskách, emailem nebo na webových stránkách,

  8. vede pořadník uchazečů o zahrádky,

  9. rozhoduje o přenechání zahrádek do pachtu, případně ostatních nemovitostí do podnájmu,

  10. uzavírá Smlouvy o pachtu či podnájmu,

  11. provádí kontrolu stavu zahrádek a vyzývá členy k nápravě,

  12. sjednává pojištění společných staveb a zařízení,

  13. zastupuje osadu při jednáních s dalšími zahrádkářskými koloniemi v dané lokalitě,

  14. plní další úkoly vyplývající ze Stanov ČSZ a Stanov ZO Malina nebo Osadního řádu.

 4. Členové výboru ZO mají v odůvodněných případech přístup na všechny zahrádky v osadě.

 

III. Uspořádání a vzhled zahrádek

 1. Členové ZO Malina jsou povinni udržovat zahrádku, kterou mají v pachtu, případně chatku a jejich okolí a součásti tak, aby nenarušovala vzhled a úpravu celé osady.

 2. Na zahrádce je zakázáno vysazovat vysokokmeny, ořešáky, lesní dřeviny a jehličnany. Trvalé a jiné porosty nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat jiné pachtýře, podnájemce nebo členy. Nové stromy lze vysazovat ve vzdálenosti nejméně 1 metr od hranice zahrádky.

 3. Jednotlivé zahrádky nesmí být oddělovány oplocením.

 4. Ploty v osadě oddělují pouze zahrádky od společných komunikací. Takový plot musí být zejména:

  1. vysoký nejvýše 120 cm,

  2. zhotoven z propustného materiálu,

  3. snadno demontovatelný.

 5. Na zahrádce nesmí být umísťovány stavby trvalého charakteru pevně spojené se zemí. Plocha případné drobné stavby nesmí překročit 18 m2 včetně krytých přístaveb (teras) a její výška 250 cm v nejvyšším místě stavby.

 

IV. Vstup do osady, práva a povinnosti podnájemců zahrádek (uživatelů)

 1. Uživatelem zahrádky se může stát pouze člen ČZS.

 2. Vstup do osady je povolen uživatelům zahrádek, jejich rodinným příslušníkům a jejich hostům.

 3. Uživatelé jsou oprávněni

  1. užívat zahrádku výlučně k zahrádkářským a rekreačním účelům,

  2. užívat společná zařízení osady. Přitom si počínají tak, aby na těchto zařízeních nedocházelo k nedůvodné újmě,

  3. rozhodovat o chodu osady hlasováním na pravidelně konaných členských schůzích,

  4. účastnit se společných akcí pořádaných v osadě.

 4. Uživatelé jsou povinni:

  1. dodržovat ustanovení osadního řádu a pachtovní smlouvy.

  2. dodržovat stanovy ČSZ a ZO Malina.

  3. užívat a požívat zahrádku pouze k zahrádkářským a rekreačním účelům.

  4. zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy, postřiky a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiných uživatelů nebo na společné prostory v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání zahrádky nebo společných prostor,

  5. nesmí přímo přivádět imise na pozemek jiných uživatelů nebo do společných prostor bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň jejich obtěžování ostatních uživatelů.

  6. neskladovat na zahrádce nebo ve společných prostorách odpad a nepoužitelné věci,

  7. podle svých možností udržovat pořádek na společných komunikacích, a udržovat plot u cest, pokud tvoří hranici zahrádky,

  8. nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady skládkami, udržovat pořádek, dodržovat zásady hygieny, komposty zřizovat tak, aby nebyly na újmu jiným členům osady,

  9. udržovat zahrádky a zahrádkářské chatky v řádném stavu, provádět včas všechna agrotechnická opatření, zejména hubení plevele a škůdců a dělat na vlastní náklady opatření k zamezení jejich rozmnožování. K používání pesticidů a herbicidů přistoupit jen po zvážení a vyloučení alternativních možností ochrany proti škůdcům a plevelu a to v nezbytně nutné míře tak, aby nebyla zasažena vegetace sousedních zahrádek. Kosit travní plochy.

  10. kompostovat biologický odpad ze zahrádky na vlastní ploše zahrádky a vzniklý kompost opětovně na ploše zahrádky využívat,

  11. pálit pouze organické odpady ze zahrádky, které jsou k tomuto druhu likvidace vhodné (suché roští, listí apod.), a to ve dny k tomu určené: pálit je možné ve středu po celý den a první sobotu v měsíci do 11:00. Pálit je možno pouze za nepřetržitého dozoru. Pálení nesmí zamořovat okolí nadměrným kouřem.

  12. podílet se na udržování společných zařízení osady a společných ploch formou brigád v rozsahu stanoveném členskou schůzí. Pokud se uživatel nebude účastnit brigád je povinen uhradit poplatek za neúčast na brigádě. Jeho výši stanoví členská schůze,

  13. nést náklady na údržbu společných zařízení formou účelových příspěvků ve výši stanovené členskou schůzí,

  14. hradit poplatky dle čl. VI tohoto osadního řádu a to ve výši a ve lhůtách stanovených usnesením členské schůze ZO.

  15. počínat si tak, aby neumožnili vstup cizím osobám,

  16. šetřit společný majetek a zařízení, hlásit výboru ihned každé poškození nebo odcizení majetku ZO,

  17. zajistit, aby zavlažovací hadice nezůstaly po opuštění zahrádky pod tlakem,

  18. hradit spotřebované energie, daně a poplatky, v případě pobytu rodinných příslušníků a osob pobývajících v osadě s jejich souhlasem zajistit, aby dodržovaly režim a provoz v osadě stanovený tímto osadním řádem.

 5. Uživatelé nesmí:

  1. provozovat v osadě podnikatelskou činnost,

  2. jezdit v osadě na motorových vozidlech (s výjimkou výjimečných aktivit spojených s odvozem objemného odpadu, úpravou zahradních chat, oprav plotů zahrádek, odvozu úrody atp.),

  3. parkovat vozidla a udržovat je a mýt v prostorách osady,

  4. chovat včely, drobné hospodářské zvířectvo a domácí zvířata,

  5. budovat v osadě stavby trvalého charakteru, zejména k trvalému užívání za účelem rekreace a bydlení,

  6. zřizovat či používat vlastní záchody na zahrádkách,

  7. používat v prostorách osady střelné zbraně,

  8. nechat svá domácí zvířata volně pobíhat po osadě,

  9. vstupovat na zahrádky jiných uživatelů bez jejich vědomí, s výjimkou situací vyžadujících akutní zásah (nehlídaný oheň, unikající voda z vodovodního řadu atp.). V takovém případě je vstupující povinen ohlásit v nejbližší možné době svůj vstup uživateli zahrádky nebo výboru.

 

V. Skončení užívání zahrádky

 1. Užívání zahrádky končí:

  1. uplynutím sjednané doby pachtu,

  2. jednostrannou výpovědí vlastníka pozemků,

  3. skončením členství uživatele v ČZS, dle platných stanov ČZS.

  4. okamžitým zrušením pachtovní smlouvy,

  5. dohodou,

  6. výpovědí smlouvy pachtýřem, a to i bez uvedení důvodu, ve lhůtě 3 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi,

  7. smrtí uživatele.

 2. Ke zrušení pachtovní smlouvy dojde, pokud

  1. pachtýř užívá zahrádku k jinému než sjednanému účelu,

  2. uživatel přenechal zahrádku jiné osobě bez souhlasu výboru ZO,

  3. uživatel i po výzvě zůstává v prodlení přesahujícím 6 měsíců s úhradou poplatků stanovených členskou schůzí,

  4. uživatel porušuje ustanovení osadního řádu, a pokud předchozí dvě písemná upozornění k nápravě nebyla účinná.

 3. Rozhodnutí o zrušení smlouvy je platné okamžikem doručení na kontaktní adresu, kterou podnájemce zahrádky nájemci oznámil.

 4. Po skončení užívání zahrádky určí výbor ZO ze zájemců nového uživatele, s nímž uzavře pachtovní smlouvu.

 5. V případě smrti uživatele nabídne výbor užívání zahrádky přednostně pozůstalým. Pokud pozůstalí neprojeví zájem o členství v ČZS a o užívání zahrádky, určí výbor ZO z řady uchazečů v pořadníku nového pachtýře.

 

VI. Finanční ustanovení a platby

 1. Uživatelé zahrádek hradí následující poplatky:

  1. poplatek na zahrádku (pachtovné), podle její výměry a to ve výši za m2 schválené členskou schůzí ZO,

  2. zálohu na vodu a poplatek za podíl na spotřebovaném množství vody, a to na základě rozpočítání celkové spotřeby vody dle odečtů podružných vodoměrů na zahrádkách,

  3. účelový poplatek využívaný k platbám nutným pro provoz či pokrytí provozní ztráty, a to ve výši a v termínu schváleném členskou schůzí ZO,

  4. poplatek za neodpracované brigády, a to ve výši schválené členskou schůzí ZO,

  5. členský příspěvek ČZS,

  6. další poplatky schválené členskou schůzí.

 2. Uživatelé hradí výše uvedené poplatky do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Členská schůze může schválit v odůvodněných případech svým usnesením i jiný termín. V případě prodlení s platbou je uživatel povinen hradit ZO pokutu ve výši 2,0 Kč, a to za každý den prodlení s každým z poplatků uvedených v odstavci 1, která bude započítána do příští roční platby.

 3. Vyúčtování záloh za vodu za příslušný kalendářní rok bude provedeno do 15. 3. následujícího kalendářního roku. Výši zálohy na vodu stanoví členská schůze. Výbor ZO je oprávněn upravit výši zálohy dle skutečných poplatků za podíl na spotřebované vodě. Případný přeplatek či nedoplatek bude zohledněn v rámci zálohy na vodu pro následující kalendářní rok.

 4. Společná zařízení a jejich vybavení jsou pořizována a udržována z poplatků členů, jejichž výše je stanovena dle usnesení členské schůze ZO.

 5. V případě uzavření smlouvy s novým uživatelem (novým členem ZO MALINA) je nový člen povinen uhradit vstupní jednorázový poplatek ve výši 1 000 Kč.

 6. Při předčasném ukončení smlouvy o podnájmu z důvodů na straně podnájemce se nevrací ani poměrná část poplatků.

 7. S finančními prostředky hospodaří v rámci schváleného plánu činnosti a rozpočtu ZO výbor ZO.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Osadní řád byl schválen na členské schůzi ZO MALINA dne 10.3.2016.

 2. Tento Osadní řád je závazný pro všechny členy ZO MALINA.

 3. Všechny změny a doplňky tohoto Osadního řádu musí být projednány a schváleny členskou schůzí ZO MALINA.